نوشته‌ها

yoscourse

آزمون yos در ترکیه چیست

/
همه داوطلبان غیر ترکیه ای برای تحصیل در دانشگاههای ترکیه باید در آزمون یوس yos شرکت کنند .کسب نمره در این آزمون معیار پذیرش دانشگاههای ترکیه است .