New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

دوره ی MBA چیست؟

همه چیز در مورد MBA رشته ی MBA یکی از رشته های مدیریتی می باشد که به دلیل آموزش های کاربردی و مفید خود در طی دوران آموزشی، نظر بسیاری از صاحبان کسب و کار را جلب کرده است. در سال های گذشته در ایران نیز با شناخت هر چه بیشتر از این رشته ی [...]